Säännöt

1.    Yhdistyksen nimi on Venäjän Katukoirat ja kotipaikka on Pornainen.

 

2.    Yhdistyksen tarkoituksena on edistää katukoirien ja huonosti kohdeltujen eläinten oloja Venäjällä ja etsiä koteja heille Suomesta.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys lähettää Venäjälle lääkkeitä, ruokaa, avustustavaroita, kulukorvauksia eläinlääkintä- ja muihin kuluihin, hoitoon, sekä ylläpitoon. Yhdistys käy Venäjällä ajoittain pysyäkseen ajan tasalla koirien oloista siellä ja tarkistaakseen, että lahjoitusvarat/tavarat käytetään yhdistyksen haluamalla tavalla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

-    käydä messuilla, näyttelyissä, ynnä muissa sellaisissa tilaisuuksissa hankkimassa kannatusjäseniä ja varsinaisia jäseniä,  sekä jakaa tietoja toiminnastaan ja eläinten oloista Venäjällä

-    ottaa kulukorvauksia, lahjoituksia ja avustuksia

-    luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja myydä omia kannatustuotteitaan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta ja irtaimistoa.

3.    Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, sekä päätöksiä ja edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jota suosittelee vähintään kaksi varsinaista jäsentä.

 

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön, yrityksen sekä muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi myös kutsua henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Kunniajäseneksi voi hallituksen kokous kutsua henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi hallituksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimivan tai toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus.

Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi hakemuksesta. Jäseniksi liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä.

 

4.    Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, sen tarkoitusta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai on estänyt yhdistyksen päämäärien toteutumista toimillaan tai toimimattomuudella.

 

5.    Jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä, kannatusjäseniltä ja ainaisjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää joka vuosi yhdistyksen kokous seuraavaksi kalenterivuodeksi eteenpäin, jokaiselta jäsenryhmältä erikseen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

 

6.    Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdestä neljään muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja sihteerin, sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7.    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

8.    Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.    Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11.  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.