Varatut

Montana

Narttu 3v, 4kk, 50 cm, 21 kg

Bim

Uros 7v, 6kk, 65 cm, 30 kg

Vili

Uros 1v, 3kk, 45 cm, 15 kg

Klaara

Narttu 2v, 0kk, 45 cm, 20 kg

Masha

Narttu 7v, 2kk, 50 cm , 30 kg

Mia

Narttu 1v, 11kk, 55 cm, 21 kg

Sola

Narttu 8v, 8kk, 60 cm, 30 kg