Vuonna 2016 kodin saaneet

Naida - TVK

Narttu 11v, 4kk, 60 cm, 30 kg

Patrik- Ruf

Uros 5v, 10kk, 56 cm, 19kg

Buffy-Kaura

Narttu 4v, 5kk, 38 cm, 10 kg

Lilli- Pyatigorsk

Narttu 4v, 6kk, 55 cm, 15-16 kg

Monica- Kaura

Narttu 4v, 10kk, 44 cm , 18 kg

Lana

Narttu 7v, 2kk, 52 cm , 20 kg

Wait

Uros 3v, 4kk, 55 cm, 20 kg

Nessi - Pyatiagorsk, erityisadoptio

Narttu 3v, 10kk, 43 cm, 12 kg

Pirozok

Uros 2v, 10kk, 43 cm, 14 kg

Massi

Uros 2v, 10kk, 30 cm, 6 kg

Mel

Uros 3v, 10kk, 60 cm, 25 kg

Toby

Uros 3v, 0kk, 35 cm, 11 kg

Asse- Litissa

Uros 2v, 10kk, 52 cm, 18 kg

Baffit

Uros 2v, 7kk, 35 cm, 7 kg

Paavo

Uros 12v, 9kk, 40 cm, 11,9 kg

Banjo

Uros 2v, 6kk, 35 cm, 8 kg

Rafael (ent. Raakku)

Uros 2v, 5kk, 48 cm, 15 kg

Patte

Uros 2v, 5kk, 56 cm, 20 kg

Lysja- C

Narttu 8v, 5kk, 58 cm, 30 kg

Alli

Narttu 2v, 11kk, 30 cm, 5 kg

Alma

Narttu 3v, 8kk, 56 cm, 18 kg

Tasja

Narttu 3v, 1kk, 30 cm, 7 kg

Peija

Narttu 5v, 8kk, 43 cm, 12 kg

Nika- Litissa

Narttu 2v, 10kk, 40 cm, 11 kg

Dana- Marina

Narttu 4v, 5kk, 52 cm, 20 kg

Nanna

Narttu 5v, 7kk, 62 cm, 35 kg

Shakira

Narttu 2v, 7kk, 35 cm, 8 kg

Tara

Narttu 2v, 7kk, 33 cm, 9 kg

Nami

Narttu 2v, 6kk, 35 cm, 7 kg

Belochka

Narttu 3v, 0kk, 50 cm, 16 kg

Nefri

Narttu 2v, 5kk, noin 50 cm, 16 kg

Amalia

Narttu 2v, 5kk, 53 cm, 15 kg

Kitti- Brenda

Narttu 2v, 6kk, 25 cm, 3 kg

Alja - Ruf

Narttu 2v, 9kk, 47 cm, 15 kg

Laima - Ruf

Narttu 3v, 2kk, 57 cm, 22 kg

Lysja - Ruf

Narttu 3v, 2kk, 56 cm , 20 kg

Roosa- Pjatigorsk

Narttu 2v, 0kk, 33 cm, 7 kg

Kroshka

Narttu 2v, 0kk, 18 cm, 5 kg