Vuonna 2016 kodin saaneet

Naida - TVK

Narttu 12v, 3kk, 60 cm, 30 kg

Patrik- Ruf

Uros 6v, 9kk, 56 cm, 19kg

Buffy-Kaura

Narttu 5v, 4kk, 38 cm, 10 kg

Lilli- Pyatigorsk

Narttu 5v, 4kk, 55 cm, 15-16 kg

Monica- Kaura

Narttu 5v, 9kk, 44 cm , 18 kg

Lana

Narttu 8v, 1kk, 52 cm , 20 kg

Wait

Uros 4v, 3kk, 55 cm, 20 kg

Nessi - Pyatiagorsk, erityisadoptio

Narttu 4v, 9kk, 43 cm, 12 kg

Pirozok

Uros 3v, 9kk, 43 cm, 14 kg

Massi

Uros 3v, 9kk, 30 cm, 6 kg

Mel

Uros 4v, 8kk, 60 cm, 25 kg

Toby

Uros 3v, 11kk, 35 cm, 11 kg

Asse- Litissa

Uros 3v, 9kk, 52 cm, 18 kg

Baffit

Uros 3v, 6kk, 35 cm, 7 kg

Paavo

Uros 13v, 8kk, 40 cm, 11,9 kg

Banjo

Uros 3v, 5kk, 35 cm, 8 kg

Rafael (ent. Raakku)

Uros 3v, 4kk, 48 cm, 15 kg

Patte

Uros 3v, 4kk, 56 cm, 20 kg

Lysja- C

Narttu 9v, 4kk, 58 cm, 30 kg

Alli

Narttu 3v, 10kk, 30 cm, 5 kg

Alma

Narttu 4v, 7kk, 56 cm, 18 kg

Tasja

Narttu 4v, 0kk, 30 cm, 7 kg

Peija

Narttu 6v, 7kk, 43 cm, 12 kg

Nika- Litissa

Narttu 3v, 9kk, 40 cm, 11 kg

Dana- Marina

Narttu 5v, 4kk, 52 cm, 20 kg

Nanna

Narttu 6v, 6kk, 62 cm, 35 kg

Shakira

Narttu 3v, 6kk, 35 cm, 8 kg

Tara

Narttu 3v, 6kk, 33 cm, 9 kg

Nami

Narttu 3v, 5kk, 35 cm, 7 kg

Belochka

Narttu 3v, 11kk, 50 cm, 16 kg

Nefri

Narttu 3v, 4kk, noin 50 cm, 16 kg

Amalia

Narttu 3v, 4kk, 53 cm, 15 kg

Kitti- Brenda

Narttu 3v, 5kk, 25 cm, 3 kg

Alja - Ruf

Narttu 3v, 8kk, 47 cm, 15 kg

Laima - Ruf

Narttu 4v, 1kk, 57 cm, 22 kg

Lysja - Ruf

Narttu 4v, 1kk, 56 cm , 20 kg

Roosa- Pjatigorsk

Narttu 2v, 11kk, 33 cm, 7 kg

Kroshka

Narttu 2v, 11kk, 18 cm, 5 kg